Kapka živé vody dnes už nestačí, potřeba jsou metry krychlové

Intenzivní změny klimatu a s tím spojené stále větší extrémní výkyvy počasí zapříčinily zejména v posledních letech stále významnější problém. Sucho. Přírodní zdroje a zásoby vody začínají slábnout, otázkou už není pouze kvalita vody v přírodě, ale také její dostupnost.

V případě České republiky se jedná o to závažnější téma, neboť její poloha na rozhraní tří úmoří, kdy veškeré velké vodní toky směřují z českého území pryč, znamená, že je česká krajina závislá pouze na srážkách a že voda do České republiky nikterak nepřitéká, ale naopak odtéká. Historie zemědělských a lesnický prací v České republice přinesla zároveň ve vztahu ke krajině nešetrné postupy a zásahy, jejichž výsledkem bylo odstranění významných krajinných prvků, spojení drobných pozemků ve velké lány a narovnávání a další změny přirozeného toku potoků a řek. Tím byly vytvořeny podmínky nejen pro silnou erozní činnost, ale také pro odvodnění krajiny.

Na území České republiky se tak v posledních letech vytvářejí rozsáhlá a početná území, která jsou sužována extrémním suchem, které má výrazně negativní vliv na stav podzemních a povrchových vod.

Aktuální stav sucha v České republice ke dni 25. června 2017; zdroj intersucho.cz

Jedinou cestou v zájmu zachování dostatečných zdrojů pitné i užitkové vody a v zájmu ochrany české krajiny a přírody je tedy inteligentní hospodaření s vodou, její efektivnější využívání a zejména zdokonalení se v umění vodu na území České republiky zadržet.

Této situace si je vědomo například také Ministerstvo životního prostředí, které ve své snaze bojovat se suchem a chránit českou přírodu a zdroje pitné vody spolu se Státním fondem životního prostředí spolupořádá pro starosty, zástupce městských a krajských úřadu a pro ostatní veřejnost odborné semináře o předcházení suchu, zajišťování dostatku pitné vody, o čištění odpadních vod a dalších tématech. Vedle této osvětové činnosti připravily tyto instituce také nový dotační program „Dešťovka“, jehož cílem je podpořit efektivní a udržitelné hospodaření s vodou příspěvky na pořízení si například zahradních nádrží na dešťovou vodu.

Systémy zadržování vody, které ji umožňují následně efektivně využít, jsou tak aktuálním tématem, které si žádá inovativní přístup.

Jednou z rychle rozvíjejících se metod je, vedle obecně známých tanků, cisteren a nádrží, využívání elastických zásobníků na kapaliny. Jedná se o velkokapacitní vaky vyrobené ze speciálních textilií a s vysokou mechanickou odolností podpořenou povrchovým ošetřením z pryže. Tyto vaky jsou tak dostatečně chráněny nejen proti fyzickému poškození, ale také proti působení vnějších vlivů jako jsou například UV záření či námraza.

Vaky lze vedle jiných účelů využít také v oblasti hospodaření s vodou, například jako zásobníky pro dočasné i dlouhodobé uložení odpadní vody, což je ideální řešení pro oblast zemědělství či provoz čističek odpadních vod a septiků. Vaky mohou sloužit jako zásobníky na užitkovou a dešťovou vodu se snadnou instalací a obsluhou a s pohotovým využitím v případě potřeby zásob zadržované vody, a to nejen na domovních a rekreačních zahradách, ale také ve větším měřítku, v průmyslu či zemědělství. V neposlední řadě jsou pak vaky určeny také pro vytváření zásob pitné vody, k čemuž jsou testovány a opatřeny mezinárodně platnou certifikací pro uskladnění pitné vody.

Výhodou těchto elastických zásobníků je nejen velká nabídka vaků pro celou řadu různých druhů kapalin a výběr z řady objemových variant vaků, ale také jejich zmiňovaná odolnost a snadná manipulace a instalace. Vedle toho je pak nepopiratelnou předností také to, že byť nemusejí být zahlubovány pod zem či jinak kryty okolní stavbou (ačkoli i takové řešení je možné a proveditelné), nenarušují svým tvarem a celkovým provedením přirozený krajinný ráz.

Elastické zásobníky na kapaliny jsou v současnosti nejmodernějším způsobem boje za správné využívání vodních zdrojů. Svou variabilitou a snadným využitím napomáhají chránit před suchem nejen člověka coby spotřebitele vzácné tekutiny, ale i samotnou přírodu.