Kvapka živej vody dnes už nestačí, potrebné sú metre kubické

 

Intenzívne zmeny klímy a s tým spojené stále väčšie extrémne výkyvy počasia zapríčinili najmä v posledných rokoch stále významnejší problém. Sucho. Prírodné zdroje a zásoby vody začínajú slabnúť, otázkou už nie je iba kvalita vody v prírode, ale aj jej dostupnosť.

V prípade Českej republiky sa jedná o to závažnejšiu tému, že jej poloha na rozhraní troch úmorí, kde všetky veľké vodné toky smerujú z českého územia preč, znamená, že je česká krajina závislá iba na zrážkach a že voda do Českej republiky nijak nepriteká, ale naopak odteká. História poľnohospodárskych a lesníckych prác v Českej republike priniesla zároveň vo vzťahu ku krajine nešetrné postupy a zásahy, ktorých výsledkom bolo odstránenie významných krajinných prvkov, spojenie drobných pozemkov do veľkých lánov a narovnávanie a ďalšie zmeny prirodzeného toku potokov a riek. Tým boli vytvorené podmienky nielen pre silnú eróznu činnosť, ale aj pre odvodnenie krajiny.

Na území Českej republiky sa tak v posledných rokoch vytvárajú rozsiahle a početné územia, ktoré sú sužované extrémnym suchom, ktoré má výrazne negatívny vplyv na stav podzemných a povrchových vôd.

Aktuálny stav sucha v Českej republike k dňu 25. júna 2017; zdroj intersucho.cz


Jedinou cestou v záujme zachovania dostatočných zdrojov pitnej aj úžitkovej vody a v záujme ochrany českej krajiny a prírody je teda inteligentné hospodárenie s vodou, jej efektívnejšie využívanie a najmä zdokonalenie sa v umení vodu na území Českej republiky zadržať.

Tejto situácie si je vedomé napríklad tiež Ministerstvo životného prostredia, ktoré vo svojej snahe bojovať so suchom a chrániť českú prírodu a zdroje pitnej vody spolu so Štátnym fondom životného prostredia spoluorganizuje pre starostov, zástupcov mestských a krajských úradov a pre ostatnú verejnosť odborné semináre o predchádzaní suchu, zaisťovaní dostatku pitnej vody, o čistení odpadových vôd a ďalších témach. Vedľa tejto osvetovej činnosti pripravili tieto inštitúcie aj nový dotačný program „Dážďovka“, ktorého cieľom je podporiť efektívne a udržateľné hospodárenie s vodou, príspevky na zaobstaranie napríklad záhradných nádrží na dažďovú vodu.

Systémy zadržiavania vody, ktoré ju umožňujú následne efektívne využiť, sú tak aktuálnou témou, ktorá si žiada inovatívny prístup.

Jednou z rýchlo rozvíjajúcich sa metód je, vedľa všeobecne známych tankov, cisterien a nádrží, využívanie elastických zásobníkov na kvapaliny. Jedná sa o veľkokapacitné vaky vyrobené zo špeciálnych textílií a s vysokou mechanickou odolnosťou podporenou povrchovým ošetrením z gumy. Tieto vaky sú tak dostatočne chránené nielen proti fyzickému poškodeniu, ale aj proti pôsobeniu vonkajších vplyvov, ako sú napríklad UV žiarenie či námraza.

Vaky je možné popri iných účeloch využiť aj v oblasti hospodárenia s vodou, napríklad ako zásobníky pre dočasné i dlhodobé uloženie odpadovej vody, čo je ideálne riešenie pre oblasť poľnohospodárstva či prevádzku čističiek odpadových vôd a septikov. Vaky môžu slúžiť ako zásobníky na úžitkovú a dažďovú vodu s jednoduchou inštaláciou a obsluhou a s pohotovým využitím v prípade potreby zásob zadržovanej vody, a to nielen na domových a rekreačných záhradách, ale aj vo väčšom meradle, v priemysle či poľnohospodárstve. V neposlednom rade sú vaky určené aj na vytváranie zásob pitnej vody, k čomu sú testované a zabezpečené medzinárodne platnou certifikáciou pre uskladnenie pitnej vody.

Výhodou týchto elastických zásobníkov je nielen veľká ponuka vakov pre celý rad rôznych druhov kvapalín a výber z radu objemových variantov vakov, ale aj ich spomínaná odolnosť a jednoduchá manipulácia a inštalácia. Popritom je nepopierateľnou prednosťou aj to, že hoci nemusia byť zahlbované pod zem či inak kryté okolitou stavbou (aj keď také riešenie je tiež možné a vykonateľné), nenarušujú svojím tvarom a celkovým prevedením prirodzený krajinný ráz.

Elastické zásobníky na kvapaliny sú v súčasnosti najmodernejším spôsobom boja za správne využívanie vodných zdrojov. Svojou variabilitou a jednoduchým využitím napomáhajú chrániť pred suchom nielen človeka – spotrebiteľa vzácnej tekutiny, ale aj samotnú prírodu.