Právná doložka

Článok I.

Základné informácie

1, Prevádzkovateľom internetových stránok www.ftvaky.cz je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. FT vaky, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659, a je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, a s ďalšími právnymi predpismi o právach súvisiacich s autorským právom oprávnená vykonávať majetkové práva k internetovým stránkam www.ftvaky.cz (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2, Prevádzkovateľ týmto vydáva pravidlá pre používanie internetových stránok www.ftvaky.cz (ďalej len „Pravidlá“). Tieto Pravidlá vrátane všetkých práv a povinností sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle používať alebo používa vyššie uvedené stránky alebo ich navštívi (ďalej len „Používatelia“).

3, Používateľ vyjadrí súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na internetové stránky www.ftvaky.cz, či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci týchto stránok.

4, Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.ftvaky.cz, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Článok II.

Autorské práva

1, Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.ftvaky.cz, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, logá a všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

2, Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva pod značkou jako ochraná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochraná známka FTVAKY slovná je vedena pod číslom 365146.

3, Programové vybavenie a všetky jeho ďalšie technické a softvérové súčasti tvoriace internetové stránky www.ftvaky.cz a jeho mobilné aplikácie sú tiež chránené autorským právom, ktoré patrí Prevádzkovateľovi.

4, Akékoľvek použitie loga a programového vybavenia internetových stránok www.ftvaky.cz a ich mobilných aplikácií je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu, prevádzkovateľom webu a autormi loga a autormi programového vybavenia zakázané.

Článok III.

Spôsob používania internetových stránok www.ftvaky.cz

1, Prístup na uvedené stránky môže byť zo strany Prevádzkovateľa úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľov v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osobe, ktorej sa údaje týkajú. To sa netýka stránok obsahujúcich zákonom alebo inými regulačnými predpismi stanovené informácie. Prístup na takéto stránky nie je poskytnutím osobných informácií podmienený (pozri ďalej Článok IV.).

2, Prevádzkovateľ nezaručuje neobmedzený prístup na internetové stránky www.ftvaky.cz alebo do ich mobilných aplikácií.

3, Stránky Prevádzkovateľa sú monitorované nástrojom na sledovanie návštevnosti (cookies), pričom v rámci tohto monitoringu sú Prevádzkovateľovi poskytované anonymné (štatistické) informácie umožňujúce vyhodnotiť čiastkové parametre využívania internetových stránok a celkový počet návštevníkov na týchto stránkach (pozri ďalej článok V.).

4, Prevádzkovateľ je oprávnený neustále a kedykoľvek monitorovať obsah internetových stránok www.ftvaky.cz alebo ich mobilných aplikácií, k čomu je oprávnený využívať aj akékoľvek služby tretích strán.

5, Prevádzkovateľ dáva súhlas na využitie informácií, ktoré sú na stránkach www.ftvaky.cz umiestnené, na základe požiadaviek zákona alebo regulačných predpisov (napr. hospodárske výsledky, výročná a polročná správa, ďalšie správy a dokumenty majúce charakter informačnej povinnosti najmä podľa zákona č . 21/1992 Zb., o bankách a zákona č. 256/2004, o podnikaní na kapitálovom trhu a podľa nadväzujúcich vyhlášok a Opatrení ČNB.).

6, Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty, programového vybavenia či obsahu stránok www.ftvaky.cz a ich mobilných aplikácií. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.

7, Prevádzkovateľ nezaručuje bezchybnosť a bezpečnosť internetových stránok www.ftvaky.cz alebo ich mobilných aplikácií. Prevádzkovateľ tak nezodpovedá Používateľovi za škodu vzniknutú pri používaní internetových stránok www.ftvaky.cz alebo ich mobilných aplikácií vrátane škody pri sťahovaní obsahu z internetových stránok www.ftvaky.cz alebo ich mobilných aplikácií, za škody vzniknuté prerušením prevádzky alebo poruchou internetových stránok www.ftvaky.cz alebo ich mobilných aplikácií a za škody spôsobené vírusmi alebo v spojení so stratou dát používateľa.

Článok IV.

Ochrana osobných údajov návštevníkov a používateľov webových stránok Starostlivý sluha a. s.

A, Zásady ochrany Vašich osobných údajov a nakladanie s nimi

1, Tento dokument sumarizuje základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webových služieb www.ftvaky.cz. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb., o ochrane osobných údajov, zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi. Venujte, prosím, vyššie uvedeným predpisom a tomuto nášmu vyhláseniu patričnú pozornosť.

2, Našou snahou je, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre a bezpečne. Kladieme veľký dôraz na ochranu Vášho súkromia. Ochranu dát chápeme ako výraz kvality podnikania, v ktorého strede záujmu stojí nielen každý náš klient, ale aj každý návštevník našich webových stránok. Postupujeme tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbáme na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Nasledujúce ustanovenia ochrany údajov Vás informujú o našich zásadách zbierania, spracovania, použitia a sprístupňovania Vašich osobných údajov.

3, Prístup na stránky www.ftvaky.cz môže byť z našej strany podmienený poskytnutím niektorých Vašich osobných údajov v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, a prípadne aj ďalších právnych predpisov, v platnom znení.

4, Práca s Vašimi osobnými údajmi podlieha právnej ochrane a Vaše osobné údaje používame výhradne za účelom dohodnutým medzi Vami a nami.

5, Vaše osobné údaje poskytujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre Vás sprístupnenie služby podmienené odovzdaním niektorých Vašich osobných údajov). Ak je pre Vás v niektorých prípadoch stanovená, podľa osobitného zákona, povinnosť Vaše osobné údaje pre spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaný/-á.

6, Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplnení kontaktných formulárov alebo prostredníctvom emailu, považujeme, samozrejme, za dôverné. Všetky Vaše osobné údaje budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom.

7, Vaše osobné údaje nezhromažďujeme ani pre účely verejného marketingu, ani pre zasielanie obchodných oznámení. K takémuto zhromažďovanie osobných údajov potrebujeme Váš súhlas.

8, Ak od Vás budeme potrebovať údaje, ktoré Vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia Vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používateľmi našich stránok, môžu zvyčajne obsahovať Vaše meno a priezvisko, Váš email, používanú prezývku a telefónne číslo.

9, O Váš súhlas s poskytnutím osobných údajov Vás požiadame týmto textom:

„Ochrana osobných údajov Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je zaistená v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s Právnou doložkou webových stránok www.ftvaky.cz. Zákazník súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov (ďalej len Osobné údaje). Používateľ súhlasí so spracovaním Osobných údajov Prevádzkovateľom, a to na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z používania webových stránok www.ftvaky.cz, a to predovšetkým na účely zasielania informácií nekomerčného charakteru.

10, Vaše osobné údaje sú u nás uložené v bezpečí na obdobie, ktoré je nutné na zodpovedanie Vášho dotazu alebo vyriešenie Vašej požiadavky, a ďalej na obdobie piatich rokov. Potom Vaše osobné údaje vymažeme. Oprava už dodaného osobného údaje alebo poskytnutie nového osobného údaja predlžuje automaticky lehotu podľa tohto článku o ďalších päť rokov.

11, Keď si budete myslieť, že Vaše osobné údaje nepoužívame správne, stačí poslať e-mail, ktorý je uvedený v sekcii „Napíšte nám“, a to na email tam uvedený, a my sa budeme snažiť s Vami problém vyriešiť.

B, Spracovanie Vašich osobných údajov

1, Ak nám poskytnete osobné údaje, vyslovujete tým súhlas k tomu, aby sme tieto Vaše osobné údaje mohli spracovať. Pre vysporiadanie Vašich otázok a požiadaviek spracovávame Vaše meno, priezvisko, prezývku, email a vyžiadané kontaktné údaje.

2, Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, to znamená na zákonné účely, príp. na účely, s ktorými používateľ vyslovil súhlas.

3, Pre potreby Prevádzkovateľa sú všetky Vaše súhlasy so spracovaním osobných údajov dobrovoľné, pokiaľ to zákon nevyžaduje inak.

4, Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu potrebnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a len na obdobie nutné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, najdlhšie však na obdobie určené príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Na tento účel si, prosím, vždy podrobne preštudujte príslušné podmienky danej služby, kde sú zvyčajne uvedené podrobnejšie pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi.

5, Vaše osobné údaje spracovávame manuálne aj automaticky, a to sami. Vo výnimočných prípadoch sú Vaše osobné údaje spracovávané z nášho poverenia spolupracujúcimi partnermi, o ktorých bližšej špecifikácii ste informovaný/-á. Títo naši partneri môžu nakladať s Vašimi osobnými údajmi iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Jedná sa predovšetkým o našich partnerov, ktorí pre nás realizujú niektoré služby v oblasti informačných technológií. V takom prípade zabezpečujeme, aby aj nami vybraný spolupracujúci partner spĺňal a dodržiaval zákonom stanovené požiadavky na ochranu osobných údajov, a zabezpečujeme, aby nemohol ďalej manipulovať s Vašimi osobnými údajmi. Uisťujeme Vás, že pre každý takýto prípad nielen našich partnerov starostlivo vyberáme, ale aj s nimi uzatvárame zmluvy, ktoré ochranu Vašich osobných údajov zaručujú.

C, Osobné údaje v kontaktných online formulároch

1, V súlade s § 11 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) Vás týmto ako správca údajov v zmysle ZOOÚ informujeme o tom, že:

(I) poskytnutie všetkých osobných údajov v kontaktných formulároch je dobrovoľné; poskytnutie údajov označených * je však nevyhnutné na to, aby Váš dotaz, Vaša žiadosť, Váš návrh mohli byť našou spoločnosťou zodpovedané, spracované či vybavené. O Váš súhlas s poskytnutím osobných údajov v každom online formulári požiadame,

(II) osobné údaje poskytnuté vo formulári budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané osobami osobitne na to poverenými,

(III) tieto osobné údaje budú počas maximálne piatich rokov uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb (najmä určení zamestnanci Prevádzkovateľa), zhromažďované, spracovávané a využívané na účely zodpovedania Vašich otázok a pripomienok/ponuky zamestnania/vybavenia Vášho návrhu, Vašej ponuky alebo žiadosti a po uplynutí tohto obdobia budú zničené. Oprava už dodaného osobného údaja alebo poskytnutie nového osobného údaja predlžuje automaticky lehotu podľa tohto článku o ďalších päť rokov.

(IV) tieto osobné údaje môžu byť odovzdané na spracovanie ďalším osobám v rámci Európskej únie, najmä spoločnostiam, ktoré pre Prevádzkovateľa realizujú služby v rámci správy informačných technológií, ktoré Prevádzkovateľ používa,

(V) máte v rozsahu § 12 a § 21 ZOOÚ právo na prístup k týmto zozbieraným a spracovávaným osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby a na ich ochranu,

(VI) môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v kontaktných online formulároch zaslaním doporučeného listu na adresu našej spoločnosti kedykoľvek odvolať, prípadne o to požiadať prostredníctvom internetovej aplikácie na emailovej adrese: info@ftvaky.cz.

D, Sprístupnenie Vašich osobných údajov

1, Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť len svojim zamestnancom a spracovateľom, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Tieto subjekty, pokiaľ sú na to oprávnené, môžu nakladať s Vašimi osobnými údajmi, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel.

2, Vaše osobné údaje používame výhradne na dohodnutý účel tak, aby sme mohli spracovať Vaše pripomienky, a len na obdobie nevyhnutné k naplneniu účelu ich spracovania.

3, Oznamovanie Vašich osobných údajov tretím osobám nepatriacim k Prevádzkovateľovi zásadne vylučujeme, teda nepredávame, neprevádzame a neavizujeme Vaše osobné údaje tretím stranám.

4, Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom používateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie Vašich požiadaviek alebo pri súdnom konaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

5, V súlade s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, týmto všetkých užívateľov webových služieb Prevádzkovateľa, ktorí poskytnú Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, informujeme o týchto ich zákonných právach:

Každý subjekt osobných údajov má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov. Každý subjekt osobných údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu osobných údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. a) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 2. b) požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť dotknutej osobných údajov uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie správca alebo spracovateľ žiadosti subjektu osobných údajov, má subjekt osobných údajov právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov (tento postup nevylučuje, aby sa subjekt osobných údajov obrátil so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov bez ďalšieho). Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu osobných údajov iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nárokov podľa osobitného zákona.

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane svojich osobných údajov a pre kontakt vo veci výkone svojich zákonných práv môžete použiť emailovú adresu: info@ftvaky.cz.

Odstránenie alebo opravu vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá našim technickým a administratívnym možnostiam.

E, Odvolanie archivácia a spracovanie Vašich osobných údajov

1, Svoj súhlas s archiváciou a spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek (po tom, čo vierohodne overíme Vašu totožnosť) odvolať, a to výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, napr. formou doporučeného listu alebo emailom z adresy, ktorú u nás máte evidovanú ako kontaktnú, prípadne o to požiadať prostredníctvom emailovej adresy info@ftvaky.cz.

2, Svoj súhlas so zasielaním nekomerčných oznámení na svoje adresy môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailovej adresy info@ftvaky.cz.

F, Zmena v politike ochrany osobných dát

1, Vyhradzujeme si právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Článok V.

Cookies

1, Cookies sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača Používateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Cookies nezaberajú na disku počítača takmer žiadne miesto, ich veľkosť činí spravidla niekoľko kilobajtov. Cookies neslúžia na získanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov.

2, Ako väčšina internetových stránok aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť Vám používanie našich stránok. Návštevou našich stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie.

3, Avšak ani tieto cookie Vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie Používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smartphone). Všetky dáta sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok.

4, Na základe anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach, testuje parametre počítača a internetového pripojenia, čo slúži predovšetkým na optimálne nastavenie prehrávača videa. Prevádzkovateľovi internetových stránok cookies pomáhajú zisťovať, koľko užívateľov chodí na naše webové stránky opakovane. Lepšie tak chápeme, ako sa Používatelia na stránkach správajú, čomu dávajú prednosť a čo ich zaujíma. Tieto informácie sú úplne anonymné a nie sú nijako spojené s registračnými informáciami. Vidíme teda napríklad, že daný odkaz navštívi opakovane určité množstvo ľudí. Prevádzkovateľ ale nevie, ktorí to sú. Prípadné ďalšie druhy cookies potom môžu byť využité na správne fungovanie našich služieb v dotazníkovom výskume či pre testovanie častí webu a jeho funkčnosti. To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich klientov a Používateľov.

5, Registrovaným používateľom ukladáme do cookies informáciu o prihlásení alebo odhlásení.

6, Ak ste naším registrovaným Používateľom, vyhradzujeme si právo identifikovať Vás podľa dostupných údajov, a to vrátane cookies. Cookies nám umožnia spoznať, čo ste na našich stránkach hľadali, o akú službu ste mali záujem a ako vám môžeme prípadne pomôcť. Ak ste nám v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytli súhlas so zasielaním nekomerčných oznámení, môžeme Vám poslať ponuku služieb či tip, ktorý Vám pomôže vyriešiť to, čo ste na našich stránkach hľadali.

7, Súbory cookies môžete vždy (aj v prípade, že ste naším registrovaným používateľom) slobodne vymazať, či rovno dopredu nastaviť prehliadač tak, aby prijímanie cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, ak sa Vám server snaží cookie zaslať. Ak nechce Používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí Používateľ vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu (napríklad funkcionalitu anonymného prehliadania alebo iné funkcionality). Potom ale nebude môcť Prevádzkovateľ cielene Používateľom pomôcť alebo im ponúknuť službu, ktorú na stránkach hľadali.

8, Ak zablokuje Používateľ cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok, ktoré sú od podpory cookies závislé. V takomto prípade nebudú webové stránky fungovať tak, ako by si Používateľ predstavoval, alebo časti stránok nebudú pre Používateľa prístupné.

9, V každom prípade Vás ale Prevádzkovateľ uisťuje, že pri poskytnutí Vášho súhlasu spracovávať vnútri informačných systémov Prevádzkovateľa cookies bude Prevádzkovateľ postupovať v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele cookies alebo podobných nástrojov.

Článok VI.

Správanie Používateľov

1, Používateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní týchto webových stránok bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno a práva Prevádzkovateľa ani ostatných Používateľov.

2, Používateľ sa zaväzuje, že svoje osobné údaje, ktoré bude poskytovať Prevádzkovateľovi, bude uvádzať správne a pravdivo, a je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Používateľ ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Prevádzkovateľovi odvolať podľa ustanovení tejto Právnej doložky.

3, Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť (napr. uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie technické a softvérové súčasti tvoriace internetové stránky www.ftvaky.cz a jej mobilné aplikácie.

4, Používateľ nie je oprávnený pri používaní internetových stránok www.ftvaky.cz a ich mobilných aplikácií používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku a fungovanie internetových stránok www.ftvaky.cz a ich mobilných aplikácií.

5, Používateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu, softvéru či technickej podstaty týchto internetových stránok;
 • zasahovať do bezpečnosti týchto internetových stránok;
 • pristupovať na internetové stránky, zadávať, meniť, alebo čítať dáta na internetových stránkach pomocou automatických skriptov alebo ďalšieho špeciálneho programového vybavenia umožňujúceho dávkovo spracovávať alebo hromadne vyťažovať informácie (napr. roboty, crawlery a spidery); pravidlá používania týchto programov sú upravené podľa: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard);
 • zasahovať iným Používateľom do používania týchto internetových stránok alebo akýmkoľvek spôsobom im v použití internetových stránok brániť;
 • využívať internetové stránky na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ;
 • zasielať na internetové stránky správy alebo nahrávať súbory obsahujúce vírusy, alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity odosielateľa, či pokúšať sa preniknúť na účet iných Užívateľov;
 • pokúšať sa získať prístup k stránkám www.ftvaky.cz, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti;
 • šíriť na stránkach www.ftvaky.cz akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok alebo svojím obsahom nezodpovedajúce záujmom Prevádzkovateľa. Najmä sa zaväzuje šíriť klamlivé a nepravdivé správy či materiály, materiály ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy pohlavia a ktoré propagujú násilie či akékoľvek iné protiprávne konanie.

6, V prípade porušenia týchto pravidiel Používateľom môže byť zo strany Prevádzkovateľa takéto jednanie považované za porušenie zmluvných podmienok, resp. takému Používateľovi môže byť prístup na www.ftvaky.cz znemožnený.

Článok VII.

Zodpovednosť, právo a súdna príslušnosť

1, Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.ftvaky.cz preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť takto prevzatých informácií.

2, Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok sú úplne na Používateľovi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok www.ftvaky.cz a ich mobilných aplikácií, s výnimkou škôd spôsobených zverejnením nepravdivých regulačných informácií. Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom uvedených stránok. Za prípadné chyby pri prenose dát pri uzatváraní zmluvných vzťahov pomocou internetových stránok www.ftvaky.cz a ich mobilných aplikácií nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

3, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku zásahov tretích osôb do internetových stránok www.ftvaky.cz alebo ich mobilných aplikácií, alebo v dôsledku použitia týchto internetových stránok alebo ich mobilných aplikácií v rozpore s ich určením.

4, Tieto Pravidlá, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce alebo ktoré v budúcnosti vzniknú medzi Prevádzkovateľom na strane jednej a Používateľom na strane druhej v súvislosti s používaním www.ftvaky.cz, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5, Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6, Ustanovenia Pravidiel, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Článok VIII.

Odkazy na iné stránky

1, Na internetových stránkach www.ftvaky.cz môžu byť uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných subjektov.

Článok IX.

Kódy tretích strán

1, Na tomto webe trvale používa Prevádzkovateľ kódy od spoločností Google, Inc., ktoré pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú. Užívatelia berú na vedomie, že sa môžu na webe krátkodobo objaviť aj kódy ďalších meracích nástrojov.

Článok X.

Vyhlásenie o prístupnosti

1, Prevádzkovateľ www.ftvaky.cz prehlasuje, že sa tieto stránky snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu.

2, Obsahová stránka prezentácie je vytvorená Prevádzkovateľom, vizuálna stránka prezentácie využitím redakčného systému wordpress.

3, Pri tvorbe stránok bolo prihliadané na metodický pokyn MIČR (Best practice – pravidlá pre tvorbu prístupného webu, z 25. 8. 2004), na hlavné normy WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999) s dôrazom na splnenie pravidiel s prioritou 1 a k metodickým pokynom projektu „Blind Friendly Web“ Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých ČR (zo 4. 2. 2004).

Článok XI.

Informácie o autoroch webu

1, Tieto internetové stránky vybudoval – Ak nám poslať správu, použite prosím email info@ftvaky.cz.

2, Design webových stránok pomáhal vytvoriť –

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1, Tieto Pravidlá je oprávnený meniť či dopĺňať iba Prevádzkovateľ.

2, Tieto Pravidlá sú vyhotovené v českom jazyku. Česká verzia Pravidiel je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Pravidiel sú vyhotovené len pre informáciu.

3, Podmienky používania stránok www.ftvaky.cz sú účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 10. 4. 2017.

© FT vaky, s. r. o. | Akékoľvek použitie obsahu, loga, fotografií alebo grafickej úpravy webových stránok FT vaky.cz, vrátane ich prevzatia, šírenia a ďalšieho sprístupnenia je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu a prevádzkovateľom servera zakázané. Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochranná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochranná známka FTVAKY slovná je vedená pod číslom 365146. Prevádzkovateľom servera a vlastníkom webu je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Spoločnosť je zapísaná u Obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.