Právní doložka

Článek I.

Základní informace

1, Provozovatelem internetových stránek  www.ftvaky.cz je FT vaky, s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. FT vaky, s.r.o. je zapsána u Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273659, a je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon a s dalšími právními předpisy o právech souvisejících s právem autorským oprávněna vykonávat majetková práva k internetovým stránkám www.ftvaky.cz (dále jen „Provozovatel).

2, Provozovatel tímto vydává pravidla pro užívání internetových stránky www.ftvaky.cz (dále jen „Pravidla“). Tyto Pravidla, včetně všech práv a povinností se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky nebo je navštíví (dále jen „Uživatelé“).

3, Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na internetové stránky  www.ftvaky.cz či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci těchto stránek.

4, Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.ftvaky.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Článek II.

Autorská práva

1, Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umisťuje na stránkách www.ftvaky.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, loga a veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

2, Logo FT vaky, které je používáno na těchto webových stránkách, je zaregistrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochraná známka kombinovaná pod číslem 365145 a ochraná známka FTVAKY slovní je vedena pod číslem 365146.

3, Programové vybavení a veškeré jeho další technické a softwarové součásti, tvořící internetové stránky www.ftvaky.cz a jeho mobilní aplikace jsou také chráněny autorským právem, které náleží Provozovateli.

4, Jakékoliv užití loga a programového vybavení internetových stránek www.ftvaky.cz a jejich mobilních aplikací je bez předcházející písemné dohody s vlastníkem webu, provozovatelem webu a autory loga a autory programového vybavení zakázáno.

Článek III

Způsob užívání internetových stránek www.ftvaky.cz

1, Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osobě, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace. Přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn (viz dále Článek IV.).

2, Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na internetové stránky www.ftvaky.cz nebo do jejich mobilních aplikací.

3, Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti (cookies), přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách (viz dále Článek V.).

4, Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah internetových stránek www.ftvaky.cznebo jejich mobilních aplikací, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv služby třetích stran.

5, Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na stránkách www.ftvaky.cz umístěny, na základě požadavků zákona nebo regulatorních předpisů (např. hospodářské výsledky, výroční a pololetní zpráva, další zprávy a dokumenty mající charakter informační povinnosti zejména podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu a podle navazujících vyhlášek a Opatření ČNB.).

6, Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty, programového vybavení či obsahu stránek www.ftvaky.cz a jejich mobilních aplikací. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

7, Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost internetových stránek www.ftvaky.cz nebo jejich mobilních aplikací. Provozovatel tak neodpovídá Uživateli za škodu vzniklou při používání internetových stránek www.ftvaky.cz nebo jejich mobilních aplikací, včetně škody při stahování obsahu z internetových stránek www.ftvaky.cz nebo jejich mobilních aplikací, za škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou internetových stránek www.ftvaky.cz nebo jejich mobilních aplikací a za škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Uživatele.

Článek IV.

Ochrana osobních údajů návštěvníků a uživatelů webových stránek Starostlivý sluha a.s.

A, Zásady ochrany Vašich osobních údajů a nakládání s nimi

1, Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb www.ftvaky.cz. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte, prosím, výše uvedeným předpisům a tomuto našemu prohlášení patřičnou pozornost.

2, Naší snahou je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně. Klademe velký důraz na ochranu Vašeho soukromí. Ochranu dat chápeme jako výraz kvality podnikání, v jehož středu zájmu stojí nejen každý náš klient, ale i každý návštěvník našich webových stránek. Postupujeme tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.  Níže uvedená ustanovení ochrany údajů Vás informují o našich zásadách shromažďování, zpracování, použití a zpřístupňování Vašich osobních údajů.

3, Přístup na stránky www.ftvaky.cz může být z naší strany podmíněn poskytnutím některých Vašich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i dalších právních předpisů, v platném znění.

4, Práce s Vašimi osobními údaji podléhá právní ochraně a Vaše osobní údaje používáme výhradně za účelem sjednaným mezi Vámi a námi.

5, Vaše osobní údaje poskytujete Provozovateli dobrovolně (pro některé služby je však pro Vás zpřístupnění služby podmíněno předáním některých Vašich osobních údajů). Je-li pro Vás v některých případech stanovena, podle zvláštního zákona, povinnost Vaše osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

6, Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů nebo prostřednictvím emailu, samozřejmě považujeme za důvěrné. Vaše veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem.

7, Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani pro účely veřejného marketingu, ani pro zasílání obchodních sdělení. K takovému shromažďování osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.

8, Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou identifikovat (osobní údaje), nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich stránek, mohou obvykle obsahovat obvykle Vaše jméno a příjmení, Váš email a užívanou přezdívku telefonní číslo.

9, O Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů Vás požádáme tímto textem:

„Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souladu s Právní doložkou webových stránek www.ftvaky.cz.  Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále jen Osobní údaje). Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z používání webových stránek www.ftvaky.cz, a to především pro účely zasílání informací nekomerčního charakteru.

10, Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy v bezpečí po dobu, která je nutná pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení Vašeho požadavku, a dále po dobu pěti let. Pak Vaše osobní údaje vymažeme. Oprava již dodaného osobního údaje nebo poskytnutí nového osobního údaje prodlužuje automaticky lhůtu dle tohoto článku o dalších pět let.

11, Když si budete myslet, že Vaše osobní údaje nepoužíváme správně, stačí poslat e mail, který je uveden v sekce „Napište nám“, a to na e mail tam uvedený, a my se budeme snažit s Vámi problém vyřešit.

B, Zpracování Vašich osobních údajů

1, Pokud nám poskytnete osobní údaje, vyslovujete tím souhlas k tomu, abychom tyto Vaše osobní údaje mohli zpracovat. Pro vypořádání Vašich dotazů a požadavků zpracováváme Vaše jméno, příjmení, přezdívku, email a vyžádané kontaktní údaje.

2, Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, to znamená k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

3, Pro potřeby Provozovatele jsou všechny Vaše souhlasy se zpracováním osobních údajů dobrovolné, pokud to zákon nevyžaduje jinak.

4, Vaše osobní data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si, prosím, vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

5, Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky a to sami. Ve výjimečných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z našeho pověření spolupracujícími partnery, o jejichž bližší specifikaci jste informováni. Tito naši partneři mohou nakládat s Vašimi osobními údaji pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Jedná se především o naše partnery, kteří pro nás realizují některé služby v oblasti informačních technologií. V takovém případě zajišťujeme, aby i námi vybraný spolupracující partner splňoval, a dodržoval zákonem stanovené požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťujeme, aby nemohl dále manipulovat s Vašimi osobními údaji. Ujišťujeme Vás, že pro každý takový případ nejenom naše partnery pečlivě vybíráme, ale také s nimi uzavíráme smlouvy, které ochranu Vašich osobních údajů zaručují.

C, Osobní údaje v kontaktních online formulářích

1, V souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) Vás tímto jako správce údajů ve smyslu ZOOÚ informujeme o tom, že:
(I) poskytnutí veškerých osobních údajů v kontaktních formulářích je dobrovolné; poskytnutí údajů označených * je však nezbytné pro to, aby Váš dotaz, Vaše žádost, Váš návrh mohly být naší společností zodpovězeny, zpracovány či vyřízeny. O Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů v každém online formuláři požádáme,
(II) osobní údaje poskytnuté ve formuláři budou manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými,
(III) tyto osobní údaje budou po dobu maximálně pěti let uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob (zejména určení zaměstnanci Provozovatele), shromažďovány, zpracovávány a využívány za účelem zodpovězení Vašich dotazů a připomínek / nabídky zaměstnání / vyřízení Vašeho návrhu, Vaší nabídky nebo žádosti a po uplynutí této doby budou zničeny. Oprava již dodaného osobního údaje nebo poskytnutí nového osobního údaje prodlužuje automaticky lhůtu dle tohoto článku o dalších pět let.
(IV) tyto osobní údaje mohou být předány ke zpracování dalším osobám v rámci Evropské unie, zejména pak společnostem, které pro Provozovatele realizují služby v rámci správy informačních technologií, které Provozovatel používá,
(V) máte v rozsahu §12 a §21 ZOOÚ právo na přístup k těmto shromažďovaným a zpracovávaným osobním údajům týkajícím se Vaší osoby a na jejich ochranu,
(VI) můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v kontaktních on-line formulářích zasláním doporučeného dopisu na adresu naší společnosti kdykoliv odvolat, případně o to požádat prostřednictvím internetové aplikace na emailové adrese: info@ftvaky.cz.

D, Zpřístupnění Vašich osobních údajů

1, Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze našim zaměstnancům a zpracovatelům, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s Vašimi osobními údaji, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

2, Vaše osobní údaje používáme výhradně za sjednaným účelem tak, abychom mohli zpracovat Váš dotaz a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování.

3, Sdělování Vašich osobních údajů třetím osobám nenáležejícím k Provozovateli zásadně vylučujeme, tedy neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme Vaše osobní údaje třetím stranám.

4, Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo se souhlasem uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění Vašich požadavků nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

5, V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb Provozovatele, kteří poskytnou Provozovateli své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt osobních údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu osobních údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt osobních údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně Vašich osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: info@ftvaky.cz.

Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

E, Odvolání archivace a zpracování Vašich osobních údajů

1, Svůj souhlas s archivací a zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv (poté co věrohodně ověříme Vaší totožnost) odvolat a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, např. formou doporučeného dopisu nebo emailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, případně o to požádat prostřednictvím  e mailové adresy info@ftvaky.cz.

2, Svůj souhlas se zasíláním nekomerčních sdělení na Vaše adresy můžete kdykoli odvolat prostřednictvím  e mailové adresy info@ftvaky.cz..

F, Změna v politice ochrany osobních dat

1, Vyhrazujeme si právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Článek V.

Cookies

1, Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

2, Jako většina internetových stránek i stránky Provozovatele používají cookies. Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit Vám používání našich stránek. Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie.

3, Nicméně ani tyto cookie Vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování Uživatelů přistupujících z určitého zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon). Veškerá data jsou anonymní, zejména pro účely statistik používání stránek.

4, Na základě anonymních datových objektů Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách, testuje parametry počítače a internetového připojení, což slouží především pro optimální nastavení přehrávače videa. Provozovateli internetových stránek cookies pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše webové stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se Uživatelé na stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Tyto informace jsou zcela anonymní a nejsou nijak spojené s registračními informacemi. Vidíme tedy například, že daný odkaz navštíví opakovaně určité množství lidí. Provozovatel ale neví, kteří to jsou. Případné další druhy cookies pak mohou být využity ke správnému fungování našich služeb v dotazníkovém výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti. To vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a spokojenost našich klientů a Uživatelů.

5, Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

6, Jste-li naším registrovaným Uživatelem, vyhrazujeme si právo identifikovat Vás podle dostupných údajů a to včetně cookies. Cookies nám umožní poznat, co jste na našich stránkách hledali, o jakou službu jste měli zájem a jak vám můžeme případně pomoci. Pokud jste nám v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytli souhlas se zasíláním nekomerčních sdělení, můžeme Vám poslat nabídku služeb či tip, který Vám pomůže vyřešit to, co jste na našich stránkách hledali.

7, Soubory cookies můžete vždy (i v případě, že jste naším registrovaným Uživatelem) svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání cookies buď odmítal, nebo Vás upozorňoval, snaží-li se Vám server cookie zaslat. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí Uživatel ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu (například funkcionalitu anonymního prohlížení nebo jiné funkcionality). Pak ale nebude moci Provozovatel cíleně Uživatelům pomoci, anebo nabídnout jim službu, kterou na stránkách hledali.

8, Zablokuje-li Uživatel  cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek, které jsou na podpoře cookies závislé. V takovém případě nebudou webové stránky fungovat tak, jak by si Uživatel představoval, nebo že části stránek nebudou pro Uživatele přístupné.

9, V každém případě Vás ale Provozovatel ujišťuje, že při poskytnutí Vašeho souhlasu zpracovávat uvnitř informačních systémů Provozovatele cookies, bude Provozovatel postupovat v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu cookies či podobných nástrojů.

Článek VI.

Chování Uživatelů

1, Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto webových stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

2, Uživatel se zavazuje, že své osobní údaje, které bude poskytovat Provozovateli, bude uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů muže ve vztahu k Provozovateli odvolat dle ustanovení této Právní doložky.

3, Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další technické a softwarové součásti tvořící internetové stránky www.ftvaky.cz a její mobilní aplikace.

4, Uživatel není oprávněn při používání internetových stránek www.ftvaky.cz a jejich mobilních aplikací používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování internetových stránek www.ftvaky.cz a jejich mobilních aplikací.

5, Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu, programového vybavení či technické podstaty těchto internetových stránek;
 • zasahovat do bezpečnosti těchto internetových stránek;
 • přistupovat na internetové stránky, zadávat, měnit, anebo číst data na internetových stránkách za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery); pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání těchto internetových stránek anebo jakýmkoli způsobem jim v užití internetových stránek bránit;
 • využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
 • zasílat na internetové stránky zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup k stránkámwww.ftvaky.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách www.ftvaky.cz jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

6, V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Provozovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na www.ftvaky.cz znemožněn.

Článek VII.

Odpovědnost, právo a soudní příslušnost

1, Některé z informací publikovaných na stránkách www.ftvaky.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

2, Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ftvaky.cz a jejich mobilních aplikací, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Za případné chyby při přenosu dat při uzavírání smluvních vztahů pomocí internetových stránek  www.ftvaky.cz a jejich mobilních aplikací nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

3, Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek  www.ftvaky.cz nebo jejich mobilních aplikací nebo v důsledku užití těchto internetových stránek nebo jejich mobilních aplikací v rozporu s jejich určením.

4, Tato Pravidla, jakož i veškeré právní vztahy vznikající nebo které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti s užíváním  www.ftvaky.cz,  se řídí právním řádem České republiky.

5, Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

6, Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Článek VIII.

Odkazy na jiné stránky

1, Na internetových stránkách www.ftvaky.cz mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Článek IX.

Kódy třetích stran

1, Na tomto webu trvale používá Provozovatel kódy od společností Google, Inc., které pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Uživatelé berou na vědomí, že se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

Článek X.

Prohlášení o přístupnosti

1, Provozovatel www.ftvaky.cz prohlašuje, že se tyto stránky snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

2, Obsahová stránka prezentace je vytvořena Provozovatelem, vizuální stránka prezentace pak s využitím redakčního systému wordpress.

3, Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MVČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1 a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Článek XI.

Informace o autorech webu

1, Tyto internetové stránky vybudoval —- Chcete-li nám poslat zprávu, použijte prosím e mail info@ftvaky.cz

2, Design webových stránek pomáhal vytvořit —-

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

2. Tato Pravidla jsou vyhotovena v českém jazyce. Česká verze Pravidel je závazná a případné další jazykové verze těchto Pravidel jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

3. Podmínky užívání stránek www.ftvaky.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 10. 4. 2017.

© FT vaky, s.r.o. | Jakékoli užití obsahu, loga, fotografií nebo grafické úpravy webových stránek FT vaky.cz, včetně jejich převzetí, šíření a dalšího zpřístupnění je bez předcházející písemné dohody s vlastníkem webu a provozovatelem serveru zakázáno. Logo FT vaky, které je používáno na těchto webových stránkách, je zaregistrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka kombinovaná pod číslem 365145 a ochranná známka FTVAKY slovní je vedena pod číslem 365146. Provozovatelem serveru a vlastníkem webu je FT vaky, s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273659.