V průběhu roku 2017 schválil ministr zemědělství pravidla 5. kola příjmu žádostí o poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, schváleného Evropskou komisí.

Hlavním cílem Programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a investice do konkurenceschopnosti a inovací zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství a krajinná infrastruktura.

 

Podle samotných pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí jsou nyní konkrétně sledovány záměry, jako snížení výrobních nákladů, modernizace, zlepšení jakosti, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a také snadnější přístup k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, přičemž podpora je mimo jiné zaměřena na nádrže na zadržení srážkové vody ze střech, jakožto doplňkového zdroje vody.

Dotace se tak v tomto kole poskytují na způsobilé výdaje na nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6000 litrů včetně okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže, a to v živočišné i rostlinné výrobě.

Jedná se tedy o program, který je ideální na podporu pořízení si moderních flexibilních nádrží na zadržení srážkové vody z nabídky produktů společnosti FT vaky. Ty totiž splňují nejen určení nádrží a jejich objemovou kapacitu, ale také samotnou myšlenku modernizace, nových technologií a inovativního přístupu s ohledem na budoucnost.

Zemědělský podnikatel, za kterého je podle zveřejněných pravidel považována fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, může v rámci tohoto dotačního programu zažádat o přímou nenávratnou dotaci ve výši 40 % výdajů. Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé a začínající podnikatele (definované v bodě č. 3 zveřejněných pravidel) a o dalších 10 % pro tzv. LFA oblasti podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost FT vaky ve spojitosti s tímto dotačním programem nabízí plnou podporu a spolupráci pro všechny zemědělské podnikatele se zájmem o realizaci nové výstavby či rekonstrukce systému zadržování srážkové vody v nádržích, jakožto doplňkového zdroje vody. Nabídka služeb společnosti se v této oblasti neomezuje pouze na prodej flexibilních nádrží, ale naopak na zajištění komplexních služeb ve spolupráci s ověřenými partnery, respektive se zkušenou poradenskou společností AG Grant.cz – Dotační poradenství. Díky tomu umí společnost zemědělskému podnikateli také pomoci zorientovat se ve složitých pravidlech dotačního Programu a podat správně vyplněnou žádost.

Zemědělský podnikatel se tak může na společnost FT vaky bez obav obrátit s tím, že ta mu pomůže nejen s individuálním řešením technologického zajištění zamýšleného projektu, ale také s řešením spolufinancování daného projektu formou dotací z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Nechte si pomoci a ulehčete si cestu k modernímu a výhodnému řešení!