V priebehu roku 2017 schválil minister poľnohospodárstva pravidlá 5. kola príjmu žiadostí o poskytovanie dotácie na projekty Programu rozvoja vidieku na obdobie 2014 – 2020, schváleného Európskou komisiou.

Hlavným cieľom Programu je obnova, zachovanie a zlepšenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a investícia do konkurencieschopnosti a inovácií poľnohospodárskych podnikov, podpora vstupu mladých ľudí do poľnohospodárstva a krajinná infraštruktúra.

 

Podľa samotných pravidiel pre 5. kolo príjmu žiadostí sú teraz konkrétne sledované zámery, ako zníženie výrobných nákladov, modernizácia, zlepšenie akosti, zvýšenie účinnosti využívania výrobných faktorov a tiež jednoduchší prístup k novým technológiám s výrazným inovačným potenciálom, pričom podpora je okrem iného zameraná na nádrže na zadržanie zrážkovej vody zo striech, ako doplnkového zdroja vody.

Dotácie sa tak v tomto kole poskytujú na spôsobilé výdavky na nádrže na zadržanie zrážkových vôd zo striech (nové stavby i rekonštrukcie) s minimálnou kapacitou 6000 litrov vrátane odkvapových systémov na zvod vody zo striech do nádrže, a to v živočíšnej i rastlinnej výrobe.

Jedná sa teda o program, ktorý je ideálny na podporu zaobstarania si moderných flexibilných nádrží na zadržanie zrážkovej vody z ponuky produktov spoločnosti FT vaky. Tie totiž spĺňajú nielen určenie nádrží a ich objemovú kapacitu, ale tiež samotnú myšlienku modernizácie, nových technológií a inovatívneho prístupu s ohľadom na budúcnosť.

Poľnohospodársky podnikateľ, za ktorého je podľa zverejnených pravidiel považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká v poľnohospodárskej výrobe v súlade so zákonom č. 252/1997 Zb., o poľnohospodárstve, v znení neskorších predpisov, môže v rámci tohto dotačného programu zažiadať o priamu nenávratnú dotáciu vo výške 40 % výdavkov. Táto miera podpory môže byť navýšená o 10 % pre mladých a začínajúcich podnikateľov (definované v bode č. 3 zverejnených pravidiel) a o ďalších 10 % pre tzv. LFA oblasti podľa nariadenia vlády č. 72/2015 Zb., o podmienkach poskytovania platieb pre oblasti s prírodnými alebo inými zvláštnymi obmedzeniami, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť FT vaky v spojitosti s týmto dotačným programom ponúka plnú podporu a spoluprácu pre všetkých poľnohospodárskych podnikateľov so záujmom o realizáciu novej výstavby či rekonštrukciu systému zadržiavania zrážkovej vody v nádržiach, ako doplnkového zdroja vody. Ponuka služieb spoločnosti sa v tejto oblasti neobmedzuje len na predaj flexibilných nádrží, ale naopak na zaistenie komplexných služieb v spolupráci s overenými partnermi, respektíve so skúsenou poradenskou spoločnosťou AG Grant.cz – Dotačné poradenstvo. Vďaka tomu vie spoločnosť poľnohospodárskemu podnikateľovi tiež pomôcť zorientovať sa v zložitých pravidlách dotačného Programu a podať správne vyplnenú žiadosť.

Poľnohospodársky podnikateľ sa tak môže na spoločnosť FT vaky bez obáv obrátiť s tým, že tá mu pomôže nielen s individuálnym riešením technologického zaistenia zamýšľaného projektu, ale tiež s riešením spolufinancovania daného projektu formou dotácií z Programu rozvoja vidieku 2014 – 2020.

Nechajte si pomôcť a uľahčite si cestu k modernému a výhodnému riešeniu!