I společnost na severu Čech, hospodařící ve Frýdlantském výběžku na celkové výměře 3 000 ha, se rozhodla využívat flexibilní vaky na vodu. 

Společnost z celkové výměry 3 000 ha využívá 1 000 ha jako ornou půdu, kde hospodaří její sesterská společnost. Zbývajících 2 000 ha tvoří louky, pastviny a ovocné sady, obhospodařované v režimu ekologického zemědělství. Zemědělská půda leží ve 20 katastrálních územích. Převážná část produkce se vyváží do zemí EU. Zabývá se i ekologickým chovem krav bez tržní produkce mléka se stádem o 1 000 kusech. 

Jak společnost na severu Čech hospodaří

Společnost disponuje moderními kombajny, traktory a další manipulační technikou. Na orné půdě sesterská společnost aplikuje princip konvenčního hospodaření. Hlavními plodinami je ozimá pšenice, jarní ječmen, ozimý ječmen, hrách a řepka. Zejména o žních jsou zde velké srážky a povodně. V srpnu 2010 oblast postihla stoletá voda. V jiném období ale naopak trápí oblasti velká sucha, jako jinde.

Živočišná výroba

Hospodaří se v rámci ekologických pravidel. Převážná část travních porostů se využívá jako pastviny pro chov dobytka bez tržní produkce a zaměřuje se na zástavová telata. Hlavní plemena tvoří Limousin a Masný simentál. Pro maximální pohodu zvířat se klade důraz na splnění požadavků programu Welfare a probíhají stavební rekonstrukce areálů živočišné výroby pro ustájení dobytka v zimě. Dbá se na dodržování pravidel a předpisů ochrany přírody a životního prostředí. Oplůtky se vytváří z akátových sloupů s dlouhou životností.

Zajištění vody pro zemědělskou výrobu

Pro možnost sběru a uchování dešťové vody ze střech na závlahy si společnost pořídila vaky na dešťovou vodu o objemu 250 m³. Flexibilní vaky na dešťovou vodu pomáhají čelit kritickému nedostatku vody a dávají možnost zachytávání dešťové vody ze střech administrativních a hospodářských budov v podobě kravínů, skladů výpěstků a krmení. Budování jímky do země vyžaduje stavební povolení, je finančně nákladné a zdlouhavé. Vaky na vodu lze snadno přemístit nebo smotat a uskladnit na zimu.

Flexibilní nádrže CITERNEO

Flexibilní nádrže CITERNEO jsou určené pro využití v zemědělství soukromého, malého i velkého rozsahu. Slouží pro uložení pitné, užitkové i odpadní vody, tekutých hnojiv i pohonných hmot. Termín doručení vaků od objednání činí jen 3 týdny. Nejsou nutné žádné podstatné zemní práce. Rychlé dodání vaků není pro společnost FT vaky žádný problém. Protože nejsou vaky určené pouze na dešťovou vodu, není pořízení dalších vaků pro tuto společnost do budoucna vyloučeno. Navíc se dají vaky vyrobit v potřebné velikosti a atypickém tvaru.