V posledných rokoch sa situácia so zásobovaním pitnou vodou v obci Chýně, zvlášť v niektorých jej častiach, neustále zhoršovala. Najväčší prepad v dodávke vody vznikal vždy v jarných a letných mesiacoch. Situáciu pomohol vyriešiť až vak na pitnú vodu s objemom 250 m³ od spoločnosti FT vaky.

Nedostatočné dodávky pitnej vody z vodovodu, zníženie tlaku a množstva dodávanej vody, ovplyvňoval aj mimoriadne vysoký odber vody vo vodárenskej sústave v okolí Prahy a na ňu napojených lokalít, kam patrí aj obec Chýně.

Obmedzená kapacita vodovodu obce Chýně, doteraz nerealizovaná stavba vodojemu v obci a mimoriadne suché a teplé počasie v posledných rokoch, to všetko celú situáciu vygradovalo. Obec Chýně si nechala vypracovať štúdiu o množstve vody, ktoré je potrebné privádzať do obce, aj o stave akumulácie vody v danom území. Následne sa rozhodla pre inštaláciu vaku na pitnú vodu.

Inštalácia vaku na pitnú vodu

Flexibilné nádrže CITERNEO sú moderným riešením potreby vytvorenia zásob pitnej vody. Pomáhajú pri výpadkoch v dodávke pitnej vody, alebo v prípade nedostatočnej dodávky, keď je dopyt po vode oveľa vyšší. Vďaka ľahkej manipulácii a rýchlej inštalácii možno tieto vaky umiestniť doprostred či na okraj obce, kde sú dokonalou pomocou nielen pri odstávkach vody spôsobených haváriou a poruchou, plánovanej oprave verejnej vodovodnej siete, ale aj pri nedostatočnej dodávke pitnej vody. Tak tomu bolo práve v obci Chýně, kde bola situácia už alarmujúca. Vak na pitnú vodu má napriek jeho nízkym rozmerom, ktoré nenarúšajú vnímanie krajiny a okolia, objemovú kapacitu 250 m³ a slúži ako vodojem pre celú obec Chýně.

Zvýšený odber vody v okolí Prahy

Množstvo odoberanej vody do metropolitnej oblasti v okolí Prahy sa zvýšilo masívnou výstavbou. Obyvatelia z Prahy sa sťahujú najmä do miest v stredných Čechách a developeri sa veľmi často vopred nedohovoria s obcami, čím nie je zaistené dostatočné množstvo a zásoba vody.

Obec Chýně nemá ešte postavený veľký vodojem, vyhovujúci kapacitne všetkým obyvateľom obce Chýně. Vodojem sa bude stavať, ale zatiaľ sa čaká na získanie dotácií a všetky potrebné povolenia. Preto bolo nutné zaobstarať urgentne zásobník na vodu, ktorý by toto kritické časové obdobie pomohol preklenúť.

Zásobníky na vodu od spoločnosti FT vaky

Riešením bolo obstaranie zásobníka na pitnú vodu s objemom 250 m³. Spoločnosť FT vaky bola odporučená projekčnou kanceláriou, ktorá so spoločnosťou FT vaky dlhodobo spolupracuje. Termín doručenia vaku od objednania bol štandardný 4 týždne a jednalo sa tak o najjednoduchšie a veľmi rýchle riešenie bez nutnosti budovania nádrže na vodu a stavebného povolenia.