PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE

 

 1. Obecná ustanovení

 

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost FT vaky, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2,  IČO: 05953308 (dále jen „FT vaky“).
 2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců Zeleného obchodu založená na jejich interakci v prostředí sociální sítě facebook.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí facebook, ani jejím provozovatelem Facebook Inc.. Provozovateli sociální sítě facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
 5. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti facebook od 20. 06. 2018, od okamžiku zveřejnění soutěže na sociální síti facebook, do 28. 06. 2018 do 12:00 hodin.

 

 1. Soutěžící

 

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti facebook, má po celou dobu soutěže aktivní účet na této sociální síti, seznámil se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
 2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě facebook uvedená pod odkazem https://www.facebook.com/legal/terms/update.
 3. Soutěžící se soutěže zúčastní současným splněním těchto podmínek:
  1. reakce na zveřejnění soutěže na sociální síti facebook v podobě tzv. palce nahoru (like) a
  2. příspěvek do komentáře specifikovaný v daném zveřejnění soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“). Pro tuto soutěž a splnění druhého bodu musí soutěžící odpovědět správně na otázku. Soutěžní otázka zní: kolik druhů vaků nabízíme na našich stránkách www.ftvaky.cz. Druhem vaku je myšleno jeho typ použití (Hasičské vaky, odpadní voda, atd.). 
 4. Uveřejněním soutěžního příspěvku na sociální síti facebook uděluje soutěžící Zelenému obchodu souhlas k zařazení soutěžního příspěvku do soutěže a ke zveřejnění soutěžního příspěvku na sociální síti facebook, respektive na facebookových stránkách Zeleného obchodu, a na webových stránkách Zeleného obchodu.

 

 • Výherci, výhry a způsob určení výherců

 

 1. Ze soutěžících budou na základě vyhodnocení soutěžních příspěvků (nejhezčí dle FTvaku) určeni výherci v počtu specifikovaném v zveřejnění soutěže na sociální síti facebook.
 2. Výherci budou FT vaky informováni označením v příspěvku na sociální síti facebook (dále jen „vyhlášení výsledků“) a prostřednictvím facebookové direct message (soukromé zprávy) nejpozději dne následujícího po dni ukončení soutěže. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící Zelenému obchodu souhlas.
 3. Prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti facebook bude mezi výhercem a FT vaky domluven způsob předání výhry, respektive doručovací adresa.
 4. V případě, že se FTvakům nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na způsobu předání výhry do dvou dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.
 5. Výherci získají od FTvaků  výhru specifikovanou ve zveřejnění soutěže na sociální síti facebook.
 6. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10000 Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany FTvaku.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. FT vaky mají právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. FT vaky si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webové stránce FTvaku.
 3. FT vaky je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže na sociální síti facebook, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání sociální sítě facebook nebo u něhož bude mít FT vaky důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.
 4. Soutěžící uděluje svojí účastí v soutěži FTvakům podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu vyhlášení výsledků s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je FT vaky. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou ne e-mailové adrese info@ftvaky.cz či na poštovní adrese sídla FT vaky. Odvolání souhlasu je účinné do 1 týdne od jeho doručení FT vaky. FT vaky je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
 6. Tato pravidla se zveřejňuji na webové stránce FTvaku s účinností od zahájení soutěže.